Prosedyrebeskrivelse for spesialundervisning i Vestby kommune

Tilpasset opplæring (TPO) - Spesialundervisning
 
I opplæringslovens § 1-3 Tilpassa opplæring heter det:
”Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte elev…..”
 
Rett til spesialundervisning er definert i opplæringsloven §5-1:
”Elever som ikkje har eller ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven…”
 
Rett til spesialundervisning trer i kraft når følgende tre forhold er oppfylt (Jfr. Håndbok for PP-tjenesten i Oslo og Akershus)
  1. Skolen lykkes ikke i å legge til rette for tilfredstillende/forsvarlig læringsutbytte for eleven gjennom tilpasset opplæring.
  2. PP-tjenesten konkluderer gjennom sin sakkyndige vurdering/utredning med at eleven har rett til spesialundervisning
  3. Kommunen fatter et enkeltvedtak i tråd med PP-tjenestens sakkyndige vurdering.
I Vestby kommune er dette delegert til rektor. (jfr. opplæringsloven § 5-4)
Det er et mål at alle elever får et tilfredstillende/forsvarlig utbytte gjennom tilpasset opplæring. Noen elever vil ha så omfattende tilretteleggingsbehov at skolen i samarbeid med foresatte, må legge til rette for en undervisning som klart avviker fra læreplanen med hensyn til mål, metode, organisering og/eller omfang.
 
Skolens arbeid før henvisning til PPT
 
Det skal gjennomføres pedagogisk/sosial kartlegging av alle elever. Kartleggingsmetodene varierer, de vanligste formene er prøver, observasjoner og elevsamtaler.
 
Kartleggingen vil avdekke om enkelte elever ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
Læreren vil da melde bekymring til rektor og foresatte. I samarbeid med foresatte vil det settes i gang tiltak i forhold til tilrettelagt opplæring (TPO) Tilrettelegging kan skje ved at skolen endrer arbeidsmetoder, organisering og innhold i opplæringen. Ytterligere kartlegging kan være nødvendig.
 
Prosessen videre vil være at man drøfter tiltak og eventuelt endrer tiltakene, slik at eleven får best mulig tilpasning. Alt dette skjer i et samarbeid med foresatte.
 
Tilretteleggingstiden og kartleggingen kan ta flere uker. Dersom skolen føler behov for assistanse, kan det innkalles til et møte med PP-tjenesten hvor saken drøftes anonymt. Nye tiltak utprøves etter råd fra PP-tjenesten, før PP-tjenesten kommer med sin konklusjon. Eleven bør henvises til PP-tjensesten for utredning om spesialundervisning eller eleven har ikke behov for spesialundervisning, men fortsetter med tilrettelagt opplæring.
Skolens arbeid før henvisning til PPT er en forutsetning for at eleven skal få et tilfredsstillende tilpasset opplæringstilbud.
 
 
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Vestby kommune
 
PP-tjenesten (PPT) er en hjelpeinstans som skal bistå barn under skolepliktig alder, barn i grunnskolen og voksne som har behov for spesialundervisning. Foresatte, skoler og barnehager kan ta direkte kontakt med PPT.
 
I opplæringsloven §5.6 Pedagogisk-psykologisk tjeneste heter det:
”Kvar kommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tjensta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesta skal skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.”
 
I opplæringsloven §5.7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder heter det:
”Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving.”
 
PPT har samarbeid med ulike instanser i Follo-området som bla. Barne –og ungdomspsykiatrien (BUP), Akershus Universitetssykehus Habiliteringstjenesten (Ahus), Statens pedagogiske sentrer (Statped)  og PP-tjenester andre kommuner og fylkeskommuner.