Omsorgsstønad

Tjenestebeskrivelse
Omsorgsstønad er en økonomisk godtgjøring som kan utbetales til pårørende eller annen nærperson som ivaretar særlig tyngende omsorgsarbeid til en hjemmeboende pasient/bruker. Med særlig tyngende omsorgsarbeid menes omsorgsarbeid som klart overstiger det som er rimelig å forvente i forhold til alder.

Omsorgsstønad er ikke et rettskrav, og når kommunen vurderer omsorgsstønad skal det være en bred skjønnsmessig helhetsvurdering, der denne tjenesten blir sett i sammenheng med andre omsorgstjenester og kommunens økonomi.

Omsorgsstønad for de over 18 år behandles av hjemmetjenesten. Rehabilitering behandler søknader for de under 18 år.

Formål
Hovedformålet med omsorgsstønad er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. (Rundskriv I-42/98 om omsorgslønn)

Lovgrunnlag

Kriterier
Den omsorgstrengende må være hjemmeboende og ha et særlig tyngende omsorgsbehov.

Tilståelse av omsorgslønn bygger på en bred skjønnsmessig vurdering, der tyngden avomsorgsarbeidet og kommunens økonomi vil være de mest sentrale faktorer. Det tas ikke hensyn til søkers økonomiske situasjon ved utmåling av omsorgsstønad, men dersom det mottas hjelpestønad fra NAV til tilsyn og pleie blir dette hensyntatt ved utmåling. Det kreves at det søkes om hjelpestønad før omsorgsstønad vurderes.

Saksbehandling
Søknaden behandles av saksbehandler i Enhet for søknad og samhandling .

Søkere bes benytte søknadsskjema her

Søknaden sendes til
Vestby kommune
Hjemmetjenesten
P.b 144
1541 Vestby

Saksbehandlingstid
Søknader mottas fortløpende. Det må beregnes 3 ukers saksbehandlingstid.

Klageadgang
Vedtak som fattes kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd. Klagefristen er 4 uker fra melding om vedtak er mottatt. Klage sendes den instans som har truffet vedtaket. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er overordnet klageinstans.