Large group running in the field.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for folkehelsen i Vestby

Folkehelseloven pålegger kommunene å utarbeide en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, og være et grunnlag for gjennomføring av tiltak og beslutninger i folkehelsearbeidet. Oversikten som er utarbeidet pr. mai 2016 er ikke fullstendig, men gir en indikasjon på hvordan det ser ut. I det videre folkehelsearbeidet er det viktig å innhente mer kunnskap på de områdene vi ser kommunen har utfordringer.

Oversikten omfatter opplysninger og vurdering av:

 • Befolkningssammensetning
 • Oppvekst- og levekår
 • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
 • Skader og ulykker
 • Helserelatert adferd
 • Helsetilstand

Oversikten skal rulleres hvert fjerde år og være et grunnlag for det langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen, samt et utgangspunkt for fastsetting av overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommunens planarbeid. Kommunen jobber på tvers av sektorer for å samle relevant kunnskap som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig, samt kunnskap fra kommunens egne tjenester og områder som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

Oversiktsdokumentet er per i dag styrt av hvilken kunnskap som er tilgjengelig. Oversikten er ikke fullstendig eller utdypende, men gir en indikasjon på hvordan det ser ut. I det videre folkehelsearbeidet er det viktig å innhente mer kunnskap på de områdene vi ser kommunen har utfordringer. Det kan være aktuelt å gjennomføre egne befolkningsundersøkelser, der kunnskapen er lite tilgjengelig.

Les hele oversikten pr. 25.05.2016: Oversiktsdokument helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vestby kommune

Hvor Vestby skiller seg positivt ut:

 • Andel 8-åringer og 15-åringer som er overvektige i Vestby er lavere enn landet ellers.
 • Barnehagedekningen i Vestby er høyere sammenlignet med Akershus og hele landet, samtidig er det flere i Vestby som er utdannet førskolelærere enn Akershus og hele landet.
 • Andel elever som føler seg mobbet på ungdomsskolen har en synkende tendens i Vestby.
 • Elevene på ungdomsskolene er mer fornøyd med vennene sine, foreldre og lærere, enn landet ellers.
 • Vestby kommune har god drikkevannskvalitet, noe bedre enn landet ellers.
 • Det finnes mange strender i Vestby, og mange boområder i kommunen har kort avstand til flere av strendene.

Hvor Vestby skiller seg negativt ut:

 • Frafall fra videregåendeskole er høyere for elever bosatt i Vestby enn landet ellers.
 • I Vestby er ungdommen mindre fornøyd med lokalmiljøet sammenlignet med Akershus og hele landet.
 • Andel ungdommer som er fornøyd med kulturtilbudet er lavere sammenlignet med Ås, Frogn og Oppegård.
 • Ungdomsskoleelever i Vestby rapporterer et høyere forbruk av tobakk og rusmidler enn landet ellers.
 • Det er høyere legemiddelbruk for diabetes 2 og hjerte og karsykdommer i Vestby, enn Akershus og hele landet.
 • Det er flere arbeidsledige i aldersgruppen 15-29 år, sammenlignet med Akershus.
 • Ungdomsskoleelever i Vestby føler seg mer ensom sammenlignet med ungdomsskoleelever i Akershus og resten av landet.
 • Det er flere i Vestby som oppsøker fastlegen for psykiske symptomer og lidelser enn Akershus og landet som helhet.

I tillegg skiller Vestby seg ut på følgende områder:

 • Det er høyere innflytning i Vestby sammenlignet med Akershus og resten av landet.
 • Vestby kommune har høyere andel pendlere enn Akershus og landet for øvrig.
 • Det vil komme en stor økning av eldre i Vestby framover. Denne økningen er høyere enn landet ellers.