Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten bosetter flyktninger i Vestby Kommune i henhold til politiske vedtak. Fra 2018 er det vedtatt at kommunen skal bosette 10-25 flyktninger pr. år. I tillegg kommer familiegjenforeninger med tidligere bosatte personer. Avtale om bosetting gjøres med Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). For 2019 er det avtalt å bosette 15 flyktninger.

Flyktningtjenesten jobber med bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger, og norskopplæring for andre utenlandske borgere bosatt i kommunen.

Flyktningtjenesten er en del av resultatområde kultur, og er bemannet med tre stillinger med kontorplass i rådhuset.

 

Ønsker du møte med oss?

Ta kontakt med oss på e-post for en avtale.
Vår felles e-postkasse er: postkasse.flyktningtjenesten@vestby.kommune.no

Du kan også ta kontakt via kommunens servicekontor, tlf: 64 98 01 00


Dehab Ghebreyohannes – flyktningkonsulent

Kjersti Myrland – flyktningkonsulent (vikar)

Ole Morten Lyng – flyktningkonsulent (vikar)

Hilde Korbi – flyktningkonsulent

Morten Bøe – leder

Flyktningtjenesten har bl.a. ansvar for:

Bosetting av flyktninger:

  • Fremskaffe egnede boliger for flyktningene.
  • Etablere flyktningene innenfor de gitte økonomiske rammer.
  • Gi nødvendig informasjon og oppfølging av den enkelte.
  • Koordinere kommunens øvrige tjenester.
  • Oppfølging av flyktningene inntil 5 år etter bosetting.

 Norskopplæring og introduksjonsprogram:

  • Informasjonsplikt ovenfor de grupper som har rett/plikt til introduksjonsprogram eller norskundervisning med samfunnskunnskap.
  • Motta og behandle søknader om norskundervisning, samt treffe vedtak om slik opplæring.
  • Fatte vedtak om deltagelse i introduksjonsprogrammet.
  • Tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram gis ved Ås voksenopplæring fra november 2019 (i samarbeid med Ås og Frogn kommuner).

Kvalifisering:

Samarbeide med NAV om kvalifisering av flyktninger etter avsluttet introduksjonsprogram.

Lokalt integreringsarbeid:

Tips en venn Skriv ut