Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten bosetter flyktninger i Vestby Kommune i henhold til politiske vedtak. Fra 2018 er det vedtatt at kommunen skal bosette 10-25 flyktninger pr. år. I tillegg kommer familiegjenforeninger med tidligere bosatte personer. Avtale om bosetting gjøres med Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). For 2019 er det avtalt å bosette 15 flyktninger.

Flyktningtjenesten jobber med bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger, samt norskopplæring for innvandrere.

Flyktningtjenesten er en del av resultatområde kultur, og er bemannet med tre stillinger med kontorplass i rådhuset.

 

Ønsker du å snakke med oss?

Ta kontakt med oss på telefon, sms eller e-post for en avtale.

Du kan også ta kontakt med servicekontoret på rådhuset.


Dehab Ghebreyohannes – flyktningkonsulent
dehab.ghebreyohannes@vestby.kommune.no
tlf 64 98 02 05 – mobil 91 15 61 41

Kjersti Myrland – flyktningkonsulent (vikar)
kjersti.myrland@vestby.kommune.no
tlf 64 98 02 04  - mobil 98 20 35 07

Morten Bøe – leder
morten.boe@vestby.kommune.no
tlf 64 98 01 93 – mobil 93 21 49 53

Flyktningtjenesten har bl.a. ansvar for:

Bosetting av flyktninger:

  • Fremskaffe egnede boliger for flyktningene.
  • Etablere flyktningene innenfor de gitte økonomiske rammer.
  • Gi nødvendig informasjon og oppfølging av den enkelte.
  • Koordinere kommunens øvrige tjenester.
  • Oppfølging av flyktningene inntil 5 år etter bosetting.

 Norskopplæring og introduksjonsprogram:

  • Informasjonsplikt ovenfor de grupper som har rett/plikt til introduksjonsprogram eller norskundervisning med samfunnskunnskap.
  • Motta og behandle søknader om norskundervisning, samt treffe vedtak om slik opplæring.
  • Fatte vedtak om deltagelse i introduksjonsprogrammet.
  • Tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram gis ved Follo Kvalifiseringssenter IKS i Ski (i samarbeid med Frogn og Ski kommuner).

Kvalifisering:

Samarbeide med NAV om kvalifisering av flyktninger etter avsluttet introduksjonsprogram.

Lokalt integreringsarbeid:

Tips en venn Skriv ut