Bolig og eiendom

Her finnes informasjon om du eier eller skal bygge bolig.

Du finner også informasjon om kommunal boliger, og om ulike støtteordninger for deg som eier eller leier bolig.

Byggeplaner og behandlingstid
Har du byggeplaner, skal bygge på eller om på huset, kan du med litt forarbeid gjøre saksbehandlingen mer effektiv. Jo bedre forarbeid du har gjort, jo mer effektiv blir saksbehandlingen i kommunen.

Grunnet stor pågang ved Bygningsavdelingen må det i enkelte perioder forventes noe lengre behandlingstid av innkomne byggesøknader.

Vi oppfordrer derfor til at henvendelser vedrørende byggesøknader gjøres til Bygningsavdelingen per e-post: post@vestby.kommune.no

Follokom.no - Follo-kommunenes felles informasjonsportal for bygge- og delesaker
Før du går i gang bør du orientere deg her på våre nettsider og på Follokom.no, som er Follo-kommunenes felles informasjonsportal for bygge- og delesaker. Her kan du gå direkte til Informasjon om byggesak eller inn i det elektroniske søknadssystemet

Se også Direktoratet for Byggkvalitet sine sider for veiledning og fyldig informasjon.

Bygg uten å søke fra 1. juli 2015
Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Direktoratet for byggkvalitet har samlet informasjon om det nye regelverket på en egen side hos www.dibk.no

Behov for kart og nabolister?
Send en mail til servicekontoret@vestby.kommune.no.

Her finner du det offentlige kartgrunnlaget for Vestby kommune (DOK)

Les mer om byggesaker og behandlingstid.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endringer i byggereglene fra 1. juli 2015

Regjeringen varslet i 2014 endringer av søknadsplikt for garasjer/uthus mm. fra 2015. Regelendringene er gjeldende fra 1. juli 2015.

Regelendringene går i korte trekk ut på at uthus/garasje på inntil 50 m² med maksimal gesimshøyde 3 meter og maksimal mønehøyde på 4 meter, kan oppføres inntil 1 meter fra nabogrense uten forutgående nabovarsling eller søknad om tillatelse.

Unntaket fra søknadsplikt vil også omfatte en rekke andre mindre tiltak.

Unntaket fra søknadsplikten gjelder kun når tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan mht. plassering, høyde, takvinkel og utnyttelsesgrad, og i tråd med annet lovverk mht. avstand til vei, jernbane og offentlig vann og avløpsanlegg.  

Tiltakshaver vil selv være ansvarlig for å avklare disse forholdene før byggingen igangsettes.

Bygningssjefen

Tips en venn Skriv ut